Android

Android Jetpack Compose

Tạo 1 ứng dụng CoroutineScope sử dụng Hilt

Trần Đình Quý

Inject một CoroutineScope phạm vi mức Application sử dụng Hilt.

Android Jetpack Compose

3 lỗi cần phải tránh khi sử dụng Jetpack Compose

Trần Đình Quý

Dưới đây sẽ là một số lỗi cần phải tránh khi sử dụng Jetpack Compose.